bug

 1. Lizardo
 2. blakenstein
 3. Garrett
 4. PhantomO1
 5. Red Eye Ragnarok
 6. GH05T
 7. Omega
 8. Choochoo1
 9. jborn4
 10. Mr.Capitalism
 11. ShadeDante
 12. GarackTheMad
 13. Charly
 14. AlbYy
 15. AlbYy
 16. I Punch Demons
 17. SevenWrath
 18. CameronJ
 19. OffYourTopic
 20. AlbYy