sim settlements

 1. Garrett
 2. VaneSlasher
 3. RayBo
 4. victorstillwater
 5. RayBo
 6. Stahlhelm_TV
 7. zera111
 8. PsAr82
 9. Savela
 10. RayBo
 11. Sirlach
 12. Frubel
 13. RayBo
 14. Mayers1
 15. Sirlach
 16. Donald Liles
 17. KleptoHeart
 18. Otherwhere
 19. RayBo
 20. Iztari